Πολιτική για την Ποιότητα

ΕΝΤΥΠΟ Ε 1.1.2 : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει αναπτύξει την Πολιτική της για την Ποιότητα με γνώμονα τις διεθνείς μεταφορές χρησιμοποιώντας αποτελεσματικούς τρόπους εκτέλεσης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει απέναντι στους πελάτες της, έτσι ώστε να είναι πάντα ανταγωνιστική.

Η «ΔΙΟΔΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε.»  μέσω της Πολιτικής για την Ποιότητα δεσμεύεται:

 • Στη παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών.
 • Στην παράδοση των φορτίων στον επιθυμητό χρόνο και με πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών της.
 • Στην λήψη των απαραίτητων μέτρων για την συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις σχετικές με την ασφάλεια των εργαζομένων και γενικότερα με τη λειτουργία της εταιρείας.
 • Στη διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων για την διαφύλαξη της αρτιότητας των προϊόντων ιδιοκτησίας πελάτη.
 • Στη κάλυψη όλων των θεμάτων σχετικά με την εχεμύθεια που αφορά κάθε πνευματική ή εμπορική ιδιοκτησία πελάτη.
 • Στην πλήρη κάλυψη όλων των απαιτήσεων του προτύπου ΙSO 9001:2015.
 • Στην ανάπτυξη συνθηκών αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους προμηθευτές / υπεργολάβους της.
 • Στη διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων του κλάδου της και συμμετοχή της σε αυτές.
 • Στην αποτελεσματική αντιμετώπιση και ικανοποίηση των υφιστάμενων και προβλεπόμενων αναγκών εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης των εργαζομένων στην εταιρεία.
 • Στην διάθεση των απαραίτητων πόρων για την διατήρηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας της εταιρείας.
 • Στη δυνατότητα συλλογής αποτελεσμάτων λειτουργίας και απόδοσης με σκοπό τον καθορισμό στόχων Ποιότητας η επίτευξη των οποίων ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Στην κάλυψη όλων των προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών.

Το εργαλείο μέσω του οποίου η εταιρεία υλοποιεί, ελέγχει και αναπροσαρμόζει, όποτε απαιτείται, την Πολιτική της για την Ποιότητα είναι το Σύστημα Ποιότητας που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει.

Η εγκυρότητα και αναγνώριση του Συστήματος Ποιότητας επιτυγχάνεται μέσω της πιστοποίησής του από Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015.

Για την υλοποίηση της Πολιτικής για την Ποιότητα η «ΔΙΟΔΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε.» θεωρεί απαραίτητη την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στην τήρηση, ανάπτυξη και τεκμηρίωση όλων των διαδικασιών που προβλέπει το Σύστημα Ποιότητας. Όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία συμβάλλουν στην ουσιαστική εφαρμογή του συστήματος ποιότητας αλλά και στη βελτίωσή του.

Η πολιτική για την ποιότητα κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό.

Ημερομηνία : 01/03/2018

Για την «ΔΙΟΔΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε.»

________________________________________

Διοίκηση